Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku

Podmínky soutěží - Bomma

Podmínky soutěží - Bomma

Všeobecné podmínky společnosti Insidecor s.r.o.

PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK
Tyto podmínky upravují práva a povinnosti obchodní společnosti Insidecor, s. r.o., se sídlem: Sokolovská 366/84, Praha 8, 186 00, Česká republika, IČ: 24660281, DIČ: CZ24660281 a všech jejích zákazníků, a to zejména účastníků akcí a soutěží pořádaných na webu www.insidecor.cz,  registrovaných i neregistrovaných uživatelů internetových stránek, jejichž provozovatelem je Insidecor, a všech dalších osob využívajících jí poskytované služby (dále jen „zákazník“), při poskytování a užívání veřejně dostupných služeb poskytovaných ze strany Insidecor.

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽÍCH

Souhlas ke zpracování osobních údajů
Zákazník, který má zájem o účast v soutěži či jiné akci, jejímž pořadatelem je Insidecor, může tak učinit způsobem, který Insidecor jako způsob přihlášení se do soutěže nebo akce určí, zejména vyplněním a odesláním tištěného nebo elektronického formuláře k účasti na soutěži nebo akci. Účast v soutěži či jiné akci je Insidecor oprávněn podmínit sdělením osobních a jiných údajů, které jsou nezbytné pro posouzení splnění podmínek účasti v soutěži či jiné akci, pro řádné vyhodnocení soutěže či jiné akce a pro sdělení výsledků soutěže či zasílání případných výher. Pokud má zákazník zájem, může Insidecor sdělit i další doplňkové informace, které přispějí ke zlepšení služeb poskytovaných ze strany Insidecor. Tím, že zákazník sdělí Insidecor své osobní a jiné údaje v souvislosti s účastí v soutěži nebo jiné akci, uděluje tím Insidecor souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních a jiných kontaktních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.). Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla Insidecor vyslovuje zákazník souhlas s tím, že mu jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály Insidecor či jejích obchodních partnerů. Nesouhlasí-li zákazník s tím, aby mu byla prostřednictvím elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály Insidecor či jejích obchodních partnerů, zaškrtne příslušnou kolonku příslušného formuláře nebo tuto skutečnost nahlásí osobně na telefonní lince nebo tuto skutečnost písemně Insidecor sdělí společně s jeho elektronickými kontakty elektronické pošty nebo s telefonním číslem.

Souhlas s užitím příspěvků
Poskytne-li zákazník Insidecor  v souvislosti s účastí v soutěži či jiné akci v hmotné či elektronické podobě jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména autorské texty, fotografie, kresby, obrázky apod.) (dále jen „příspěvky“), uděluje Insidecor svolení k užití takových autorských děl jejich publikováním na webech Insidecor a jejich zpřístupněním prostřednictvím Internetu na internetových stránkách provozovaných Insidecor a dále jejich umístěním v tiskových inzerátech, na plakátech, billboardech, letácích a podobných reklamních materiálech v rámci reklamních, marketingových či propagačních akcí či kampaní (zejména spojených s webem Insidecor), včetně práva k poskytnutí všech těchto výše uvedených oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě. V případě, že příspěvky budou zachycovat osobnostní atributy zákazníka nebo jakékoli třetí osoby (zejména podobizny, obrazové snímky, obrazové, zvukové a zvukově – obrazové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy apod.), uděluje zákazník Insidecor svolení s užitím takových osobnostních atributů. Veškerá oprávnění uděluje zákazník Insidecor bez nároku na jakoukoli odměnu či dodatečnou odměnu (není-li v podmínkách konkrétní soutěže či akce stanoveno jinak), pro území celého světa, na dobu sedmdesáti let a bez množstevního omezení. Tím, že zákazník zašle Insidecor své příspěvky, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout Insidecor veškerá práva zmíněná výše v tomto článku Všeobecných podmínek a že nikdo nemá k těmto příspěvkům jakákoli práva, která by v tom zákazníkovi bránila. Pokud se toto prohlášení zákazníka ukáže být nepravdivým, je Insidecor oprávněn požadovat po zákazníkovi náhradu veškeré škody a veškerých nákladů způsobených tím, že Insidecor prohlášení zákazníka za pravdivé považovala a použila příspěvky tak, jak je uvedeno výše. Insidecor si vyhrazuje právo příspěvky nepoužít, a to zejména v případě, že příspěvky budou v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, budou ohrožovat veřejný pořádek nebo svým obsahem odporovat oprávněným zájmům Insidecor.

Účel a podmínky zpracování osobních údajů
Insidecor prohlašuje, že bude získané údaje zpracovávat a používat za účelem vytvoření databáze čtenářů Insidecor provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování cílových skupin čtenářů provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování návštěvnosti internetových stránek, za účelem vyhodnocování soutěží a za účelem možného zasílání výher, obchodních sdělení či propagačních materiálů společnosti Insidecor anebo jejích obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám. Insidecor prohlašuje, že osobní údaje takto zákazníkem poskytnuté budou zpracovávány čistě pro potřeby této společnosti, a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Právo přístupu zákazníka k údajům o jeho osobě je zaručeno. V případě, že Insidecor poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., má uživatel právo požadovat na Insidecor vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Všeobecných podmínek na internetové stránky webu provozovaného Insidecor. Tyto Všeobecné podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Insidecor. Insidecor je oprávněn Všeobecné podmínky měnit kdykoliv. Insidecor oznámí změnu Všeobecných podmínek upozorněním na internetových stránkách. Souhlas s novým zněním Všeobecných podmínek vyjádří zákazník tím, že bude produkty a služby Insidecor nadále používat.

Datum vydání: 27. 11. 2014
Insidecor, s.r.o.

Jaký je Váš názor?

zpět na seznam článků

O článku

Eva Slunečková Autor:
Eva Slunečková

Publikováno: 27.11.2014


Přidejte se k Insidecor komunitě...