PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Vítejte na stránkách portálu www.insidecor.cz. Těší náš, že jste na náš portál zavítali. Představujeme vám závazná pravidla pro uživatele našeho portálu a věříme, že se jimi k oboustranné spokojenosti budete řídit.

  1. Provozovatelem internetového portálu www.insidecor.cz (dále také „portál“) je společnost Insidecor, s.r.o. se sídlem Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 – Libeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164138 (dále i „provozovatel“).
  2. Tyto podmínky jsou závazné pro každého uživatele portálu.
  3. Jako uživatelé portálu insidecor jste povinni zdržet se protiprávního jednání, v jehož důsledku může provozovateli nebo jakékoli třetí straně vzniknout majetková či nemajetková újma. Jako uživatel se zejména zavazujete, že při používání Portálu nebudete:
  1. Jako uživatel souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu ust. § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Společnost insidecor, s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů s reg. č. subjektu 00054667.
  2. Insidecor v souladu s ust. § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, nenese odpovědnost za obsah informací ukládaných třetími stranami nebo na žádost třetích stran na internetový portál www.insidecor.cz.
  3. Insidecor si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli jednostranně změnit. Nové znění nabude účinnosti, jakmile bude uveřejněno na internetových stránkách portálu insidecor.
  4. Insidecor má právo provádět pravidelné a v případě potřeby i mimořádné servisní zásahy na portálu. V takovém případě může být provoz portálu dočasně přerušen. Za případné komplikace spojené se servisními zátahy se insidecor omlouvá. Věříme, že případné úpravy portálu povednou k uživatelsky příjemnějšímu modelu portálu i prevenci případných technických rizik.
  5. V dalším se práva a povinnosti insidecoru a uživatele řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali přečtení.
Věříme, že si čas strávený na portálu www.insidecor.cz užijete.
Vyrazit za mořem inspirace můžete právě teď.

Vás insidecor tým